Microsoft Word v5 = $495. v201…

Microsoft Word v5 = $495. v2010 = $139.
Adobe Photoshop v5 = $600. vCS6 = $699.
@Adobe You’re doing it wrong.

Tags: ,